ข้อควรระวังในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ถังบำบัดน้ำเสีย

ข้อควรระวังในการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

1. ระดับของท่อน้ำเสียเข้า-ออกจากถังบำบัด ต้องอยู่สูงกว่…